กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)

กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)

ประเภทของกองทุนกองทุนรวมผสมนโยบายเงินปันผลไม่จ่ายวันจดทะเบียนกองทุน27 กรกฎาคม 2560นโยบายการลงทุนกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมทั้งหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ส่วนที่เหลืออาจจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)ชื่อผู้จัดการกองทุนพรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กองทุนกรุงศรี